دسته: گفتگو با اهالی موسیقی

گفتگو با میلاد عمرانلو رهبر گروه آوازی تهران 2

گفتگو با میلاد عمرانلو رهبر گروه آوازی تهران

آنها که مالک سرمایه هستند هنوز ما را نمیشناسند گفتگو کننده: بابک ولی پور منتشر شده در هنرآنلاین در میان گروههای مختلف آواز جمعی (کُر) که در سالهای اخیر در کشورمان تشکیل شدهاند، گروه...